ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފަިއވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 10:45 ހާއިރު އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ކެނެރީގެ ކައިރީގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ،