ކޮފީ ބޯހިތްވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮފީ ކޭކު ރެސިޕީ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮފީ

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގެރިކިރު

170 ގްރާމް ބަޓަރ/މާޖަރިން

250 ގްރާމް ފުށް

އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ

ފަސް ބިސް

އެއް ޖޯޑު މޭބިސްކަދުރު

އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

150 ގްރާމް ހަކުރު

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮފީއާއި، ފުށް، އަދި ބޭކިން ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ.

ދެން ބަޓަރ ނޫންނަމަ މާޖިރިންއާއި ހަކުރު އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށްކޮޅު ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، އެސެންސާއި މޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށްލާފައި ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރ ހާކާލާފަ ތައްޔާރުކުރި ފުށްގަނޑު އޭގެތެރެއަށް އަޅާފަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.