އަބުޑިގެ މުޅި ރާއްޖެ ފަށުވިން!

ފަންނު އެކްސްޕޯ ބަލާލުމަށްޓަކައި ދަރުބާރުގެއަށް ވަނުމާއެކު ފެންނަން ފެށީ އެތައް ސަތާކަ މަސައްކަތްކެވެ. ދިވެހިންގެ ހުރި ކުޅަދާނަ ކަމެވެ. ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތަރިކަމެވެ. ދަރުބާރުގޭ އެއް މާލަމުން އަނެއް މާލަމަށް ވަންނަމުން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުން...


އަބުޑިގެ މުޅި ރާއްޖެ ފަށުވިން!

ފަންނު އެކްސްޕޯ ބަލާލުމަށްޓަކައި ދަރުބާރުގެއަށް ވަނުމާއެކު ފެންނަން ފެށީ އެތައް ސަތާކަ މަސައްކަތްކެވެ. ދިވެހިންގެ ހުރި ކުޅަދާނަ ކަމެވެ. ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތަރިކަމެވެ. ދަރުބާރުގޭ އެއް މާލަމުން އަނެއް މާލަމަށް ވަންނަމުން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ހިތަށް...


back-top