ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖޭގައި: އަދިވެސް ކޮލެޖްތައް ބަންދުކުރާކަށް ނުވޭތަ؟

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއެކު، މުޅި ދުނިޔެއަށް މިވަނީ ސިހުމެއް އައިސްފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ރާއްޖެއިން މިބަލީގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމާއެކު، ދިވެހިންވެސް މިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައެވެ....


ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖޭގައި: އަދިވެސް ކޮލެޖްތައް ބަންދުކުރާކަށް ނުވޭތަ؟

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއެކު، މުޅި ދުނިޔެއަށް މިވަނީ ސިހުމެއް އައިސްފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ރާއްޖެއިން މިބަލީގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުމާއެކު، ދިވެހިންވެސް މިވަނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ...


back-top