އީމާ ވަހީދު

އީމާ ވަހީދު

ޒާން އުފާކޮށްލަން ވީވަރަކުން އެހީވޭ

ޒާން އުފާކޮށްލަން ވީވަރަކުން އެހީވޭ

އެހެން މީހެއްގެ ހާލަތު ގަލަމަކުން ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެބައެއްގެ އިހްސާސްތައް ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް، އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާނުވަނީސް އެކަން ފަހުމުކޮށްދޭން...

އިއްޔެ ނަޝްފާ – ދެން މަ ނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގެ – ގަނާކުރުމާއި އަހަރެން ދެކޮޅު!

އިއްޔެ ނަޝްފާ – ދެން މަ ނޫންކަމެއްވެސް ނޭނގެ – ގަނާކުރުމާއި އަހަރެން ދެކޮޅު!

މިވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާ ތެރޭގައި މީސްމީޑިއާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފާލާފައި ވަނީ ތިން އަންހެންކުދިން ވެގެން 15 އަހަަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2
back-top