އެނގޭތަ؟

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދިގުމީހާގެ އިސްކޮޅު އެނގޭތަ!

ދުނިޔެއަކީ އެކިކަހަލަ އެކި ޒާތްޒާތުގެ މިހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެންމެ ފަލަމީހާ ނުވަތަ އެންމެ މުއްސަނދިމީހާގެ ވާހަކައަކީ އަބަދުހެން ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. މިއަދު ދައްކަން މިއުޅެނީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެނގޭތަ! އަސްލު މާހެފުން ތައްޔާރުކުރަންވީ މިހެން

އިހުޒަމާނެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދުވެސް މާހެފުން ދުވަހު އެކި އެކި ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތަކީ މިކަން ކުރާ ގޮތެވެ. ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއްސެވެ. މިއަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
back-top