މަޢުލޫމާތު

ޤުރުއާން ސެންޓްރަލް އެޕް: އެތައް ގާރީއެއްގެ ކިޔެވުން އެއް އެޕްލިކޭޝަނަކުން

ކޮންމެ މީހެއްވެސް ޤުރުއާނުގެ ރިކޯޑިންގ އަޑުއަހާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކިއެކި ޤާރީންގެ ކިޔެވުމުގެ އަޑު ވަކިވަކިން ހޯދުމަކީ އުނދަގޫވާނެ ކަމެކެވެ. މިއޮތީ އެކަމަށް އޮތް ހައްލެކެވެ. ‎މަޝްހޫރު ގުރުއާން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލީ ކިހިނެތް؟

ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ބަލާލި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފެނިގެންދާނެ އެއްޗެވެ. މިދުނިޔެ ތަރަށްގީވެ ކުރިއެރުމުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިން އޮތް ދީންތައް

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 2500 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެދާނެ އެވެ. ތާރީޚީ ހެކިތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާތްވެގެންވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮރެންޖެއް ކާންވީ ކީއްވެ؟

އޮރެންޖަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ މޭވާއެކެވެ. އޮރެންޖަކީ ސިޓްރަސް ލިމޮނޮއިޑް ކިޔާ ބާވަތެއް ވަރަށް ގިނައިން ހުންނަ މޭވާއެކެވެ. ކިޑްނީގެ ބަލިތަކުން މިހާ ދުރުކޮށްދޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މައުލުމާތު: ސްވައިންފުލޫއިން ރައްކާތެރިވަމާ

ރާއްޖޭގައި ސްވައިންފުލޫ ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާއިރު މިހާތަނަށް 51 މީހަކު މިވަނީ މި ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައެވެ. މި ބައްޔަކީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ބައްޔަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
back-top