ލާމަސީލު ލާމު ސްލޫކް ތަކުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ފަހުރުވެރި 1 ވަނަ ލ.އިސްދޫ ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޙަމަދު ބިން ޙަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލުން ހޯދާފައިވާއިރު…

ލާމަސީލު ލާމު ސްލޫކް ތަކުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ފަހުރުވެރި 1 ވަނަ ލ.އިސްދޫ ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޙަމަދު ބިން ޙަލީފާ އާލްޘާނީ ސްކޫލުން ހޯދާފައިވާއިރު…